TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

SỨ MỆNH:

Sứ mệnh của TTC là THAY ĐỔI tư duy và cách tiếp cận dịch vụ của người Việt. Hơn nữa, TTC không ngừng nỗ lực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ toàn diện, nhân văn để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân.

TẦM NHÌN:

Hướng tới trở thành hệ thống số 1 trên thị trường Việt Nam vào năm 2023 và trở thành ngân hàng cộng đồng năm 2025.